Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XI/60/2007

Uchwała Nr XI/60/2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 10 września 2007r w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142 z 2001 roku , poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 165, art.166,art.168,art.173,art.184,art.188...

Uchwała Nr XI / 61 / 2007

Uchwała Nr XI / 61 / 2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 10 września 2007r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214...

Uchwała NrX/57/2007

Uchwała Nr X/57/2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie opinii o przyjęciu do planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2008 budowy drogi Cieśle Małe -Cieśle Wielkie Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ Rada...

Uchwała Nr X/58/2007

Uchwała Nr X/58/2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 14 sierpnia 2007 r w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142 z 2001 roku , poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 165, art.166,art.168,art.173,art.184,art.188...

Uchwała NrX/ 59/ 2007

U C H W A Ł A Nr X / 59/ 2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 14 sierpnia 2007r. W sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Wrześni. Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn. Zm/ Rada Gminy uchwala co następuje: §1. Stwierdza, że w...

Uchwała Nr IX/51/2007

Uchwała Nr IX/51/2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Borzykowie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami r./ oraz art. 13 ust.1 i art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21...

Uchwała Nr IX/52/2007

Uchwała Nr IX/52/2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Borzykowie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami r./ oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...

Uchwała nr IX/53/2007

Uchwała nr IX/53/2007 z dnia 06 lipca 2007 roku Rady Gminy Kołaczkowo w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania p.n. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”...

UCHWAŁA Nr IX/54/2007

U C H W A Ł A Nr IX/54/2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 6 lipca 2007r. W sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników do Sądów Powszechnych. Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz.U.Nr 98 poz. 1070 z 2001r. z późn. zm./ Rada Gminy Kołaczkowo uchwala...

Uchwała Nr IX/55/2007

Uchwała Nr IX/55/2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 06 lipca 2007 r w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142 z 2001 roku , poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 165, art.166,art.168,art.173,art.184,art.188...