Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała nr XXX/211/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 25 kwietnia 2006 r.

Uchwała nr XXX/211/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołaczkowo – wieś Borzykowo Na podstawie art. 20 ust. 1, w związku z art. 3, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717,...

Uchwała Nr XXX/213/2006 Rady Gminy w Kołaczkowie z dnia 25 kwietnia 2006 r.

Uchwała Nr XXX/213/2006 Rady Gminy w Kołaczkowie z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki nr ewid. 63/4 położoną we wsi Spławie Na podstawie art. 20 ust. 1, w związku z art. 3, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

UCHWAŁA NR XXX/208/2006 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 25.04.2006 r.

UCHWAŁA NR XXX/208/2006 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie: absolutorium Wójta Gminy Kołaczkowo za 2005 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,...

Uchwała Nr XXX/209/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 25.04.2006 r

Uchwała Nr XXX/209/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 25 kwietnia 2006 r w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142 z 2001 roku , poz. 1591 z póź. zmianami) oraz art. 165, art.166,art.168,art.173,art.184,art.188...

Uchwała Nr XXX/210/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 25.04.2006 r.

Uchwała Nr XXX/210/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie: udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Na podstawie art.18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)...

UCHWAŁA Nr XXX/214/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 25 kwietnia 2006r.

U C H W A Ł A Nr XXX/214/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie wyłonienia laureata Nagrody im. Władysława Stanisława Reymonta. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. /Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z Uchwałą Nr XII/96/2004 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 13 lutego 2004r....

Uchwała Nr XXIX/201/06 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIX/201/06 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Kołaczkowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,...