Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XXIX/201/06 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIX/201/06 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Kołaczkowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,...

Uchwała Nr XXIX/202/06 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIX/202/06 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kołaczkowo do partnerstwa lokalnego, zwanego Lokalną Grupą Działania tworzonego w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz aktywizacji obszarów wiejskich południowej części powiatu wrzesińskiego”. Na podstawie art. 18 ust....

Uchwała Nr XXIX/203/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 lutego 2006r.

Uchwała Nr XXIX/203/06 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie przekazania sieci oświetlenia drogowego na rzecz ENEA S.A. Poznań; ZDE Rejon Dystrybucji Września Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,...

UCHWAŁA Nr XXIX/205/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24.02.2006r.

UCHWAŁA Nr XXIX/205/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24.02.2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 , poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220 ; Nr 62, poz.558 ; Nr 113 , poz.984 ;Nr 214, poz.1806 ; z 2003r. Nr 80 , poz.717,...

UCHWAŁA NR XXIX/206/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 lutego 2006 r.

UCHWAŁA NR XXIX/206/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 lutego 2006 r. sprawie zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm. Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220,, nr 62, poz.558,...

Uchwała Nr XXIX/204/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24.02.2006 r.

Uchwała Nr XXIX/204/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24.02.2006 roku w sprawie : wyrażenia zgody na przejęcie zadania powiatu Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 11 w związku z art.8 ust.2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póź.zmianami ) Rada Gminy Kołaczkowo uchwala...

Uchwała Nr XXIX/207/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24.02.2006 r

Uchwała Nr XXIX/207/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 lutego 2006 r w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142 z 2001 roku , poz. 1591 z póź. zmianami) oraz art. 165, art.166,art.168,art.173,art.184,art.188...

Uchwała Nr XXVIII/199/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XXVIII/199/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie :przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok Na podstawie art. 18,ust.2,pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm. z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,...

Uchwała XXVII/190/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 02 grudnia 2005r.

Uchwała XXVII/190/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 02 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczkowie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U....