Ochrona Środowiska

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kołaczkowo Wójt Gminy Kołaczkowo na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405)...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kołaczkowo Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) informuję, że w dniu 6 listopada 2017 r. została...