DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

 

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 1. Podstawa prawna

Art 71 i 72 USTAWY z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235.j.t).

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm).

 1. Wymagane dokumentami

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dokument do pobrania) wraz z załącznikami.

 1. Opłaty

 1. Sposób załatwienia sprawy

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w pok. nr 22 (SEKRETARIAT) lub w pok. nr 11.

 1. Termin załatwienia sprawy

Do terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się przepisy ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a., załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego (a takiego z pewnością wymaga decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Jednocześnie, w myśl § 5 k.p.a. do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 1. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Inspektor ds. ochrony środowiska, tel. 61- 4380341

 1. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kołaczkowo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 1. Informacje dodatkowe

Opłatę/-y należy dokonać w dniu złożenia dokumentu:

 • przelewem-bezpośrednio na rachunek bankowy: 22 9681 0002 1100 0143 0001 9813,

 • gotówką w banku lub na poczcie-pobierając wcześniej wypisany blankiet „polecenie przelewu”.

 

 

 

DECYZJA

(DOTYCZY PRZENIESIENIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH)

 1. Podstawa prawna

Art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t) Art. 72a w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U.2013.1235.j.t).

 1. Wymagane dokumenty

   Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dokument do pobrania) wraz  z

   załącznikami.


  - załącznik nr 1 Oświadczenie (dokument do pobrania)– zgoda na przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu,


  - załącznik nr 2 Pełnomocnictwo (dokument do pobrania)- udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy,

  

   (Dokumenty do pobrania)

 1. Opłaty

Opłata skarbowa:

 • 105 zł – za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innej osoby (na podstawie ustawy o opłacie skarbowej zał. część I pkt 46);
 • 17 zł – za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (na podstawie ustawy o opłacie skarbowej zał. część IV);
 • jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione z opłaty skarbowej (na podstawie art. 7 ust 2 i 3 ustawy o opłacie skarbowej);

---------------------------------------------------------------------

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz 1282)

---------------------------------------------------------------------

 

Opłatę/-y należy dokonać w dniu złożenia dokumentu:

 • przelewem-bezpośrednio na rachunek bankowy: 22 9681 0002 1100 0143 0001 9813,

 • gotówką w banku lub na poczcie-pobierając wcześniej wypisany blankiet „polecenie przelewu”.

 1. Sposób załatwienia sprawy

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w pok. nr 22 (SEKRETARIAT) lub w pok. nr 11.

 1. Termin załatwienia sprawy

Do terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się przepisy ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a., załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego (a takiego z pewnością wymaga decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Jednocześnie, w myśl § 5 k.p.a. do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 1. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Inspektor ds. ochrony środowiska, tel. 61- 4380341

 1. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kołaczkowo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
VI.   Informacje dodatkowe
Wójt Gminy Kołaczkowo jest organem właściwym w sprawach dotyczących wydania decyzji przenoszącej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot w przypadkach, w których wydawał on przenoszoną decyzję. Przeniesieniu podlegają tylko decyzje ostateczne.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2014 15:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 3207
26 sierpnia 2014 13:40 (Robert Nowak) - Zmiana treści zakładki.
26 sierpnia 2014 13:38 (Robert Nowak) - Zmiana treści zakładki.
26 sierpnia 2014 13:27 (Robert Nowak) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany