Deklaracja dostępności

Gmina Kołaczkowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.kolaczkowo.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2012-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-03-30

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (powód: Strona internetowa od 8 lat nie była aktualizowana. W roku 2020 zaplanowana jest aktualizacja, która dostosuje stronę do wymogów prawnych.)
  2. część plików nie jest dostępnych cyfrowo (powód: Strona internetowa od 8 lat nie była aktualizowana. W roku 2020 zaplanowana jest aktualizacja, która dostosuje stronę do wymogów prawnych.)
  3. brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów (powód: Strona internetowa od 8 lat nie była aktualizowana. W roku 2020 zaplanowana jest aktualizacja, która dostosuje stronę do wymogów prawnych.)
  4. strona nie dostosowuje się do urządzeń mobilnych (powód: Strona internetowa od 8 lat nie była aktualizowana. W roku 2020 zaplanowana jest aktualizacja, która dostosuje stronę do wymogów prawnych.)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Robert Nowak , adres e-mail: informatyk@kolaczkowo.pl , telefon: 614380335.

Informacja zwrotna

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Nowak, e-mail: informatyk@kolaczkowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  +48 614380335 Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kołaczkowie Plac Reymonta 3, za pośrednictwem poczty elektronicznej ug@kolaczkowo.pl

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2020 10:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 221
30 marca 2020 11:01 (Robert Nowak) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
30 marca 2020 10:59 (Robert Nowak) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
30 marca 2020 10:57 (Robert Nowak) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
Zatrzymaj banner przewijany