Protokoły Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

PROTOKÓŁ NR 12/ 2017 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 08.09.2017r.

PROTOKÓŁ NR 12/ 2017

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 08.09.2017r.

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stajkowska. Powitała wójt, członków komisji, zaproszonych gości,  pracowników urzędu - lista obecności w załączeniu, po czym przedstawiła porządek posiedzenia w brzmieniu:

  1. Otwarcie.
  1. Wizja wykonanych inwestycji drogowych w Borzykowie, Żydowie oraz w Sokolnikach.
  2. Wyjazd w teren celem sprawdzenia stanu pól i cieków wodnych.
  3. Omówienie spraw związanych ze stratami w rolnictwie spowodowanymi nawałnicą
    z dnia 11.08.2017 r.
  4. Omówienie kwestii odbioru ziemniaków.
  5. Wolne głosy i wnioski.

 

Ad.2 i 3.

Komisja wyjechała w teren w celu oceny wykonanych inwestycji drogowych w Sokolnikach ul. Spokojna, w Żydowie, w Borzykowie ul. Słoneczna i Budziłowie. Podczas wizji lokalnej komisja stwierdziła, że:

- w Żydowie należy obniżyć studzienkę, która jest podwyższona w stosunku do poziomu jezdni. Komisja wnioskuje o postawienie w tym miejscu słupka ostrzegawczego.

- w Borzykowie przy ul. Spokojnej należy podciąć gałęzie zwisające nad jezdnią

- w Budziłowie zgłosiła do poprawy zarwany wjazd, który zablokował przepust wody w rowie. Wykonawca przygotował podłoże do utwardzenia drogi i zjazdu, został uprzedzony, że dojeżdża do tej posesji samochód ciężarowy jednak silne opady deszczu i słabe przygotowanie spowodowały zarwanie wjazdu. Ponadto właściciel posesji posiadał wjazd 7 metrowy, a wykonawca nie chce się zgodzić na przebudowę tak szerokiego wjazdu.

Ilona Orakowska wyjaśniła, że w czasie przebudowy drogi jest to plac budowy i wykonawca odpowiada za jego stan do momentu odbioru. W myśl przepisów wjazd do posesji nie może być szerszy niż jezdnia.

Wójt Teresa Waszak zapewniła, że zostaną podjęte rozmowy z wykonawcą i zapewnione środki w budżecie, aby wykonać i odpowiednio zabezpieczyć ten wjazd.

Ilona Orakowska poinformowała, że wykonawca ma ryczałt czyli musi wykonać zgodnie z projektem. Obecnie wykonał podbudowę 20 cm, na to położony  będzie asfald 2x po 20cm. Wykonawca daje gwarancję, że jeśli coś się załamie to przyjedzie i naprawi.

Radna Danuta Grabowska zgłosiła do naprawy ubytki w drodze ul. Leśna w Sokolnikach, oraz na ul. Zakole prosi o utwardzenie 150 metrowego odcinka drogi.

Ilona Orakowska odpowiedziała, że droga ul. Leśna jest ujęta w planie remontów i zostaną podjęte czynności.

Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że z powodu dużej ilości opadów prace są opóźnione, ponieważ  nie można utwardzać nawierzchni na mokrym podłożu.

Radny Michał Stefański zwrócił uwagę na opadające kanary drzew zasłaniające światło lamp przy drodze w kierunku Żydowa i Gorazdowa.

Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że podcięcie korony drzew jest zaplanowane w okresie późnojesiennym, kiedy drzewa zgubią liście.

Radna Danuta Grabowska zapytała czy montaż lamp ulicznych jest ukończony.

Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że kończą realizację lamp zaplanowaną na ten rok. Jeśli radni podejmą temat i zaplanują w budżecie środki to prace zostaną podjęte w przyszłym roku.

Ad.4.

Kamila Majorek poinformowała, że na chwilę obecną zostały złożone 62 wnioski o szacowanie szkód wyrządzonych nawałnicą. Na złożenie wniosku poszkodowany ma 10 dni od dnia wystąpienia szkody, jednak w tym przypadku wnioski są nadal przyjmowane. Następnie komisja dokonuje wizji lokalnej i na postawie zebranych dokumentów sporządza protokół. Na wykonanie protokołów jest wyznaczony czas do końca października. Na chwilę obecną najwięcej szkód jest zgłoszonych w kukurydzy, burakach i ziemniakach. Na podstawie wydanego protokołu poszkodowany może złożyć wniosek do ARiMR o udzielenie pomocy.

Przewodnicząca Jadwiga Stajkowska powiedziała, że do wniosku należy dołączyć ubezpieczenie jeśli rolnik posiadał. Osobne wnioski są o szacowanie szkód w budynkach.

Wójt Teresa Waszak powiedziała, że informację na temat wniosków o szacowanie szkód w budynkach może przedstawić kierownik GOPS Lidia Kwiatkowska.

Radni zdecydowali żeby taką informację przedstawić na komisji wspólnej.

Przewodnicząca Jadwiga Stajkowska poprosiła o informację na temat bobrów, ponieważ wciąż pojawia się problem z szkodami jakie wyrządzają.

Kamila Majorek poinformowała, że można pobrać wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry i złożyć w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Ad.5.

Radny Piotr Górecki przedstawił sytuację odbioru ziemniaków. Zakłady ziemniaczane dały rolnikom sadzonki ziemniaków, a obecnie nie chcą odbierać ziemniaków z powodu niskiej zawartości skrobi poniżej 14%. Zaproponował wystosować pismo do zakładów ziemniaczanych i do ministerstwa o zaistniałej sytuacji.

Wójt Teresa Waszak powiedziała, że urząd nie jest stroną i nie może wnioskować, powinni to zrobić poszkodowani rolnicy. Samorząd może pośredniczyć ale wnioskującym powinien być rolnik. Dodała, że podobny problem jest z Kanałem Flisa. Została przesłana dokumentacja do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, który przesłał do Starosty Wrzesińskiego o zbadanie poziomu piętrzenia wód na stawach w Pyzdrach. Starosta na podstawie otrzymanej dokumentacji stwierdził, że nie ma argumentów do wszczęcia postepowania o zmianę tego postulatu. Rolnicy nie składali wniosków o odszkodowania za zalane pola, brak dokumentacji spowodował brak podstaw do działania.

Radni podjęli decyzję aby wystosować pismo na podstawie złożonych wniosków od rolników do ministerstwa i zakładów ziemniaczanych o zaistniałej sytuacji.

 

Ad.6.

Radny Michał Stefański uważa, że porozumienie międzygminne jest niekorzystne dla Gminy Kołaczkowo. Twierdzi, że podczas sierpniowej nawałnicy siły OSP z terenu Gminy Kołaczkowo poradziły sobie z jej skutkami. Powiedział, że inne jednostki nie posiadają takiego wyposażenia jak jednostki z naszej gminy. Państwo daje pieniądze do PSP i zwraca część kosztów to dlaczego my nie dostaliśmy.

Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że nie możemy porównywać strat w naszej gminie z Gminą Września. Gdyby sytuacja była odwrotna na pewno pomoc innych jednostek z poza gminy na pewno by się przydała. Środki na uzupełnienie sprzętu otrzymaliśmy, natomiast koszty paliwa są po naszej stronie. Prosi o przygotowanie zestawienia kosztów i przedstawienia radnym.

 

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła                                                                          Przewodnicząca Komisji

Monika Jazic                                                                                       Jadwiga Stajkowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2018 11:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 362
16 lipca 2018 11:42 (Robert Nowak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany