Protokoły Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

P R O T O KÓŁ Nr 13 /2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 11.04.2018 r.

P R O T O KÓŁ     Nr 13 /2018

 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 11.04.2018 r.

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stajkowska. Powitała członków komisji, pracowników Urzędu– lista obecności w załączeniu, po czym przedstawiła porządek posiedzenia w brzmieniu:

  1. Otwarcie.
  2. Wyjazd w teren celem sprawdzenia stanu dróg i cieków wodnych.
  3. Wolne głosy i wnioski.

 

 

Ad.2.

Komisja wyjechała w teren w celu dokonania przeglądu dróg po okresie zimowym i kanałów melioracyjnych. Podczas wizji lokalnej komisja wskazała na następujący zakres prac na drogach:

 

Budziłowo

- do naprawy pęknięcia i pofałdowania na nowej nawierzchni drogi

-  woda opadowa zalewa piwnicę w posesji nr 30.

Krzywa Góra

- konserwacja, odmulenie i przeczyszczenie Kanału Miłosławki i rowu w Krzywej Górze

- wykoszenie krzaków przy rowie w Krzywej Górze,

- utwardzenie drogi w kierunku firmy utylizującej.

 

Grabowo Król.

- Żydowo

- uprzątnięcie wyciętych krzaków rębakiem,

- znak kierunkowy do posesji nr 32.

Żydowo  

– mała równiarka na drogę gminną w kierunku Gorazdowa.

- usunięcie pnia przy drodze powiatowej Żydowo – Sokolniki.

Sokolniki

- naprawienie wyrw w drodze przy cmentarzu ewangelicko-augsburskim.

 

Gałęzewice

- sprawdzenie w mapach szerokości drogi gminnej gruntowej, ponieważ rolnicy podorują drogi.

 

Szamarzewo

- przekazanie kruszywa na drogę gruntową prowadzącą do posesji nr 33.

 

Gorazdowo - Zieliniec

- duża równiarka na drogę gminną gruntową.

Borzykowo

- do naprawy dziury w drodze powiatowej Borzykowo-Gorazdowo Piaski

- odmulenie i konserwacja cieku wodnego F3

 

Radny Jerzy Woś wnioskuje aby wysłać rolnikom pismo dotyczące zachowania odpowiedniej szerokości dróg gruntowych.

Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że droga w Szamarzewie jest wąska. Podobnie jest z drogą ul. Polna w Borzykowie, która nie spełnia wymogów drogi gminnej. Pas jezdni musi posiadać szerokość minimum 7 metrów, jeśli jest węższa gmina musi wykupić grunt, jednak mieszkańcy nie są chętni aby grunt odstąpić.

Przewodnicząca Jadwiga Stajkowska zgłosiła do usunięcia rębakiem krzaki przy drodze Grabowo Królewskie- Żydowo. Zapytała dlaczego w Sokolnikach przy cmentarzu ewangelicko-augsburskim wzdłuż drogi płynie woda.

Wójt Teresa Waszak poinformowała, że pracownicy robót publicznych mają opóźnienie w wykonywaniu zadań. Odpowiedziała również, że woda wypływająca w Sokolnikach została sprawdzona pod kątem awarii i nie stwierdzono usterki. Prawdopodobnie w tym miejscu wybija źródełko.

Radny Jerzy Woś proponuje, aby część kosztów związanych z pracą dużej równiarki było pokryte z funduszu sołeckiego.

Przewodnicząca Jadwiga Stajkowska powiedziała, że mieszkanka Budziłowa twierdzi, że po zrobieniu nowej drogi woda spływająca z jezdni zalewa jej piwnicę.

Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że droga ma zrobione odprowadzenie po obu stronach w kierunku pola.

Radny Jerzy Woś wnioskuje o utwardzenie drogi gminnej w kierunku firmy utylizującej.

Przewodnicząca Jadwiga Stajkowska wnioskuje o dużą równiarkę na drogę Gorazdowo- Zieliniec.

Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że na tej drodze znajdują się dwa miejsca gdzie trzeba nawieść materiału aby uzupełnić ubytki. Poinformowała, że Wielkopolski Urząd Wojewódzki posiada środki na budowę dróg gminnych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie pełnej dokumentacji projektowej drogi i takie wymogi spełnia ul. Polna w Kołaczkowie. Gdyby doszło do realizacji inwestycji materiał utwardzający ul. Polną byłby rozdysponowany na inne drogi.

Radny Piotr Górecki poinformował, że stan Kanału Flisy jest tragiczny.

Kamila Majorek odpowiedziała, że zostało wysłane pismo do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie stanu Kanału Flisa i Miłosławki. Dodała, że odpowiedzi nie uzyskała.

Wójt Teresa Waszak poinformowała, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wód Polskich, podczas którego dyrektor zapewnił, że zostaną przeznaczone środki na pogłębienie Kanału Flisa w wysokości100 000 zł. Zaproponowano również spółkom wodnym partycypowanie w kosztach.

Radny Jerzy Woś powiedział, że będzie wnioskował o przeprowadzenie konserwacji na Kanale Miłosławki. Twierdzi, że przez zalewnie łąk rolnicy nie mogą zebrać siana i będą wnioskować o umorzenie opłat za spółki wodne.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.00.

Protokół sporządziła                                                                                Przewodniczący Komisji

Monika Nowak                                                                                             Jadwiga Stajkowska

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2018 11:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 352
16 lipca 2018 11:44 (Robert Nowak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany