Protokoły Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

PROTOKÓŁ Nr 14 /2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 08.06.2018 r.

PROTOKÓŁ Nr 14 /2018
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 08.06.2018 r.


Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stajkowska. Powitała członków komisji, pracowników Urzędu– lista obecności w załączeniu, po czym przedstawiła porządek posiedzenia w brzmieniu:
1.Otwarcie.
2.Wyjazd w teren celem sprawdzenia stanu dróg i cieków wodnych.
3.Wolne głosy i wnioski.
Ad.2.
Komisja wyjechała w teren w celu dokonania przeglądu stanu dróg gminnych i kanałów melioracyjnych. Podczas wizji lokalnej komisja wskazała na następujący zakres prac:
Żydowo-  droga gruntowa w kierunku posesji nr 6 jest bardzo wąska w wyniku podorania przez rolników. Komisja wnioskuje o wystosowanie pism do właścicieli pól o zachowanie właściwej szerokości drogi.
Borzykowo-  zgłoszenie do naprawy dziur w drodze powiatowej na ul. Piaskowej przy wyjeździe z ul. Granicznej.
- zawężony dojazd do posesji nr 107, droga gruntowa wąska w wyniku podorywania przez rolników
- przepust na kanale Flisa bez przepływu, z bardzo niskim poziomem wody. Kanał zakrzaczony i zarośnięty z tamami bobrowymi.
Spławie - komisja omówiła wniosek przedstawiony podczas wspólnego posiedzenia komisji w sprawie wykupu części działki położonej w Spławiu.
Sołtys Wioleta Dzienniak wnioskowała aby w porozumieniu z właścicielami przylegających gruntów do działki gminnej wyznaczyć publiczną drogę z dojściem do Warty i drogę pod lasem.
Radny Robert Ptaszyński zapytał kto jest właścicielem rowu melioracyjnego przebiegającego przez tą działkę.
Marcin Urycki poinformował, że widniejący w mapach rów melioracyjny nie spełnia swojej funkcji, ponieważ w wyniku eksploatacji żwiru powstały zbiorniki wodne. Dodał, że zarząd spółki wodnej nie wyraził sprzeciwu w sprzedaży części działki przez którą ten rów przebiegał.
Sołtys Wioleta Dzienniak wnioskowała również o ustalenie zgodności stanu faktycznego przebiegu drogi  G397549P przy działce nr 74/1 z danymi ewidencji gruntów. Powiedziała, że rolnicy zgłaszają suszę w uprawach.
Kamila Majorek poinformowała, że Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ogłosił suszę w produkcji rolnej i rolnicy będą mogli składać wnioski o oszacowanie szkód.
Wszembórz – komisja dokonała oględzin kanału F5, który wymaga konserwacji i udrożnienia.
Komisja stwierdziła, że należy zorganizować spotkanie właścicieli gruntów wraz z radą sołecką w celu wypracowania kompromisu.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 12.30.
Protokół sporządziła                                                                             Przewodniczący Komisji
Monika Nowak                                                                                             Jadwiga Stajkowska
Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 listopada 2018 13:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 353
02 listopada 2018 13:19 (Robert Nowak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany