Protokoły Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

PROTOKÓŁ Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 13.12.2018 r.

PROTOKÓŁ Nr 1/2018
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 13.12.2018 r.Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Jerzy Woś. Powitał członków komisji, pracowników urzędu– lista obecności w załączeniu, po czym przedstawił porządek posiedzenia w brzmieniu:
1.Otwarcie.
2.Ustalenie planu pracy komisji na 2019 rok.
3.Wolne głosy i wnioski.

Ad.2
Komisja ustaliła plan pracy na 2019 rok w brzmieniu:
1.Wyjazd w teren – wizja lokalna stanu dróg na terenie Gminy Kołaczkowo po okresie zimowym.
2.Wyjazd w teren - ocena drożności Kanału Flisa i Kanału Miłosławki.
3.Przedstawienie zrealizowanych inwestycji w 2018 roku. Omówienie inwestycji bieżących i planowanych.
4.Wyjazd w teren w celu oceny realizacji inwestycji - budowy kanalizacji sanitarnej w Borzykowie.
5.Szacowanie szkód łowieckich, plany łowieckie.
6.Zapoznanie się z procesami technologicznymi stosowanymi na wysypiskach śmieci w Bardo i Lulkowie.
7.Omówienie zasad opieki nad zwierzętami bezdomnymi i dzikimi.

Radna Bogusława Wietrzyńska-Stramczewska zaproponowała przeprowadzenie w styczniu wizji lokalnej inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w Borzykowie. Uważa, że wykonawca nie przywrócił chodników do stanu pierwotnego, a po odbiorze prac inwestor już nie wniesie poprawek.
Sekretarz Ilona Orakowska wyjaśniła, że budowa kanalizacji sanitarnej rozpoczęła się zgodnie z projektem z 2010 roku. W trakcie prac został przygotowany projekt zamienny, który jest już prawomocny i zmiany zostały wprowadzone do dziennika budowy. Wykonawca będzie jeszcze przeprowadzał próby ciśnieniowe i w razie konieczności powstaną wykopy. Poinformowała, że po uzgodnieniu z wykonawcą zostały zaplanowane odbiory częściowe, będące częścią odbioru całości inwestycji.
Przewodniczący Jerzy Woś zaproponował, aby pracownicy urzędu informowali członków komisji w szczególności radnych z Borzykowa o terminach odbioru prac częściowych.
Monika  Jazic wyjaśniła, że jest duży problem ze specjalistycznymi odpadami rolniczymi. Gmina nie ma obowiązku ich odbierania, ponieważ odpady rolnicze nie są odpadami komunalnymi i rolnik będący wytwórcą tych odpadów ma obowiązek przekazać je firmie utylizującej. Poinformowała, że zmiana przepisów prawdopodobnie wprowadzi odbiór odpadów foliowych przez gminę. Istnieją specjalistyczne firmy zajmujące się recyklingiem odpadów rolniczych. Kontaktowała się w tej sprawie z dwoma firmami, które odbierają odpady rolnicze za opłatą. Gmina natomiast  zobowiązana jest do zapewnienia odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. Rolnicy muszą zrozumieć, że gospodarstwo rolne to taka sama firma jak inna.
Radna Bogusława Wietrzyńska-Stramczewska zapytała jakie jest przewidywane zamknięcie gospodarki finansowej.
Monika Jazic odpowiedziała, że prowadzi edukację wśród mieszkańców, szeroko promowana  jest selektywna zbiórka odpadów w celu zminimalizowania kosztów.
Radna Ewa Zgolińska zgłosiła duże dziury na placu gminnym koło weterynarii w Borzykowie. Wnioskuje o wysypanie destruktu i wyrównanie placu.
Sekretarz Ilona Orakowska odpowiedziała, że gmina otrzyma destrukt za darmo z autostrad, który zostanie rozdysponowany na drogi gminne.
Radny Robert Ptaszyński zapytał czy może mieć wgląd w projekty dróg, by móc wprowadzić ewentualne poprawki na etapie planowania.
Przewodniczący Jerzy Woś stwierdził, że jest zasadne aby radny lub sołtys mógł mieć wgląd w projekt dróg.
Radny Piotr Górecki wnioskował o wystosowanie pisma do Gospodarstwa Wody Polskie z prośbą o informację czy będą przeprowadzone prace na Kanale Flisa, jakie są plany i założenia.
Radna Bogusława Wietrzyńska-Stramczewska zgłosiła, że komisja Rewizyjna posiada 4 członków co powoduje brak rozstrzygnięcia.
Sekretarz ilona Orakowska odpowiedziała, że zmiany w statucie zostały dostosowane do zmian w przepisach, a pozostała część jest bez zmian
Na tym posiedzenie zakończono o godz.14.45.
    
Protokół sporządziła                             Przewodniczący Komisji
Monika Nowak                                            Jerzy Woś

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 kwietnia 2019 12:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 204
12 kwietnia 2019 12:24 (Robert Nowak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany