Protokoły Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

PROTOKÓŁ Nr 3/2019 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 13.03.2019 r.

PROTOKÓŁ Nr 3/2019
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 13.03.2019 r.


Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Jerzy Woś. Powitał członków komisji, pracowników urzędu– lista obecności w załączeniu, po czym przedstawił porządek posiedzenia w brzmieniu:
1.Otwarcie.
2.Wyjazd w teren – ocena drożności Kanału Flisa i poziomu piętrzenia wód na stawach w Pyzdrach.
3.Wolne głosy i wnioski.
Ad.2
Komisja wyjechała w teren w celu określenia drożności kanału Flisa i stanu piętrzenia wód na stawach w Pyzdrach. Powodem podjęcia tematu są powtarzające się podtopienia przyległych gruntów.
Przewodniczący Jerzy Woś do udziału w posiedzeniu komisji zaprosił pracownika Urzędu Miejskiego w Pyzdrach. Odpowiedź na zaproszenie  w załączeniu.
Radna Bogusława Wietrzyńska-Stramczewska powiedziała, że poziom piętrzenia wody jest określony w operacie wodno-prawnym.  Operatu nie znamy i nie wiemy jaki jest ustalony poziom wód na stawach oraz na jakim poziomie są zamontowane łaty.
Radny Robert Ptaszyński zapytał czy zaplanowane prace będą przeprowadzane na górnym odcinku kanału Flisa.
Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że Wody Polskie na wniosek urzędu przeprowadziły kontrolę dokumentacji związanej z kanałem Flisa. Zapewniono nas, że urząd otrzyma dokumentację z przeprowadzonej kontroli, jednak do dnia dzisiejszego jej nie przesłano. W tym roku prace na kanale Flisa będą polegały na wąskim pogłębieniu odcinka dna przez odmulenie.  
Radny Robert Ptaszyński powiedział, że po przebudowie oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie wody będzie jeszcze więcej i wówczas sobie nie poradzimy z jej odprowadzaniem.
Radna Bogusława Wietrzyńska-Stramczewska uważa, że woda blokuje się na pierwszym zbiorniku. Zapytała o deklarację gminy w sprawie wykonania przepustów na terenie gminy.
Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że jeżeli zostanie wykonana inwestycja na kanale Flisa, zadeklarowała wykonanie przepustów pod drogami gminnymi. Przedstawiła notatkę służbową z spotkania z Dyrektorem Zarządu Zlewni w Kole i przedstawicielem Działu Inwestycji Zarządu, które odbyło się w kwietniu 2018 roku.
Przewodniczący Jerzy Woś powiedział, że komisja nie może stwierdzić prawidłowości piętrzenia wody z powodu braku informacji.
Wójt Teresa Waszak powiedziała, że w minionych latach interweniowała do burmistrza Pyzdr o obniżenie poziomu wody. Zostało to wykonane jeden raz i efekt był widoczny.
Komisja wnioskuje o wystosowanie pisma do Starosty Wrzesińskiego w celu właściwego oznakowania piętrzenia wody na zbiornikach w Pyzdrach. Wystosowanie pisma do Wód Polskich o udostępnienie wyników z kontroli dokumentacji kanału Flisa.
Ad.3.
Przewodniczący Jerzy Woś nawiązując do ostatniego posiedzenia komisji w sprawie nagrania które posiada wykonawca dokumentujące stan chodników sprzed inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w Borzykowie, stwierdził, że inspektor nadzoru powinien odnieść się do dokumentacji, w celu przywrócenia do stanu pierwotnego.
Radny Jan Przybylski powiedział, że inspektor także wspomniał, że WZDW odebrał inwestycję przy drodze wojewódzkiej i gmina nie ma nic do tego.
Wójt Teresa Waszak powiedziała, że jeżeli właściciel posesji utwardził teren przed posesją bez pozwolenia właściciela drogi to była samowola. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprowadził kontrolę, sprawdził chodniki i odebrał inwestycję.
Radna Bogusława Wietrzyńska-Stramczewska zapytała czy jeżeli ktoś będzie chciał wywieść glinę z pasu pomiędzy chodnikiem, a drogą bo przedtem miał czarną ziemię i zasianą trawę to czy też musi pytać w gminie o pozwolenie.
Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, ze staramy się być gospodarzami własnego terenu i dbamy o bezpieczeństwo, porządek i zieleń.
Radny Jerzy Siemiątkowski zapytał o przejęcie terenów należących do agencji obecnie  do KOWR w Bieganowie.
Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji do złożenia w KOWR. Na przejęcie terenu przy starej szkole i drogi w kierunku gospodarstwa przy świetlicy jest szansa, natomiast trudniej o teren po basenie.
Przewodniczący Jerzy Woś powiedział, że sołectwo chciałoby przekazać do Powiatu Wrzesińskiego  kwotę 10.000 zł z funduszu sołeckiego na budowę chodnika w Krzywej Górze oraz przekazać kostkę chodnikową na ten cel.
Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że w ubiegłym roku została przekazana do Starostwa Powiatowego kwota 50.000 zł na budowę chodnika w Krzywej Górze. Pieniądze zostały zagospodarowane na wykonanie odwodnienia, natomiast starostwo nie dotrzymało umowy i chodnika nie wybudowano. Kostka chodnikowa również jest majątkiem gminnym co dawałoby kolejny wkład w inwestycję, której realizacja należy do powiatu.
Radny Robert Ptaszyński jest przeciwny, aby kolejny raz dokładać do inwestycji należącej do zadań powiatu.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządziła                              Przewodniczący Komisji
Monika Nowak                                   Jerzy Woś


Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2019 09:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 124
12 września 2019 09:03 (Robert Nowak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany