Protokoły Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Protokół Nr 4/2019 z wspólnego posiedzenia Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowa i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w dniu 28.06.2019 r.

Protokół Nr 4/2019

z wspólnego  posiedzenia Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowa i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w dniu 28.06.2019 r.

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej  radny Robert Ptaszyński oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego radny Jerzy Woś.  Powitali radnych, zaproszonych gości i pracowników urzędu – lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawili porządek posiedzenia, który został przyjęty i przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie.
  2. Wyjazd w teren – zaopiniowanie zasadności ustanowienia progów zwalniających
    w m. Borzykowo ul. Stolarska i w m. Gorazdowo Piaski.
  3. Przeanalizowanie rozwiązań zabezpieczenia zakrętu w m. Kołaczkowo.
  4. Zaopiniowanie listy osób ubiegających się o pomoc mieszkaniową z zasobów Gminy Kołaczkowo.
  5. Wolne głosy i wnioski.

Ad.2 i 3

Komisje rozpatrzyły wnioski dotyczące budowy progów zwalniających w m. Borzykowo ul. Stolarska i w m. Gorazdowo Piaski.

Wójt Teresa Waszak w związku z wpływającymi wnioskami o zabezpieczenie zakrętu w m. Kołaczkowo ul. Wrzesińska poprosiła, aby komisje udały się w to miejsce i zajęły stanowisko. Dochodzi w tym miejscu do licznych zdarzeń drogowych, a wiele z nich nie jest rejestrowanych. Według ostatniej informacji z Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oznakowanie jest prawidłowe, natomiast najczęstszą przyczyną jest brawurowa jazda kierowców.

Asp. Damian Łyskawiński KPP we Wrześni w temacie progów zwalniających na ul. Stolarskiej w Borzykowie  i w Gorazdowie Piaski powiedział, że policja nie odnotowała w tych miejscach zdarzeń drogowych. Uważa, że nie ma podstaw do zamontowania progów, ale jest przychylny do ich usytuowania w celu poprawy bezpieczeństwa. Uważa, że zakręt w Kołaczkowie na ul. Wrzesińskiej droga 442 jest oznakowany prawidłowo. Dochodzi tam do wielu zdarzeń drogowych, których najczęściej jest przekroczenie prędkości. Zaproponował montaż pasów akustyczno-wibracyjnych.

Wnioski komisji z wizji terenowej:

Kołaczkowo ul. Wrzesińska – wystąpienie z pismem do WZDW o zamontowanie pasów akustyczno-wibracyjnych lub dwóch fotoradarów.

Borzykowo ul. Stolarska – radni zadecydowali, aby pracodawca zapewnił bezpieczeństwo swoim pracownikom.

Radna Bogusława Wietrzyńska-Stramczewska powiedziała, że droga jest publiczna, a  pracodawca korzysta z niej do transportowania towaru między firmami.

Radny Robert Ptaszyński powiedział, że właściciel firmy wnioskuje, aby próg zwalniający nie był usytuowany przy jego posesji. W głosowaniu 11 radnych „przeciw” usytuowaniu progów zwalniających.

Gorazdowo Piaski - Asp. Damian Łyskawiński KPP we Wrześni stwierdził, że wymagane byłoby usytuowanie minimum 2 progów oraz słupków przy posesji nr 10-11 przed przystankiem autobusowym.

Radna Ewa Zgolińska jest przeciwna progom zwalniającym, ponieważ wydłuży się czas dojazdu autobusu szkolnego.

W głosowaniu na wnioskiem „za” 2 głosy, „przeciw” 9 głosów.

Ad.4.

Dariusz Leszczyński przedstawił listę osób ubiegających się o pomoc mieszkaniową (lista w załączeniu).

Radni po przeanalizowaniu informacji zadecydowali o przyznaniu lokalu socjalnego osobie samotnie wychowującej troje dzieci, zapisanej na liście pod nr 7. W głosowaniu „za”9 głosów.

Ad.5.

Wójt Teresa Waszak wyjaśniła, że ze środków z funduszu sołeckiego m. Borzykowo zaplanowało zakup dwóch lamp solarnych z przeznaczeniem na ul. Słoneczną i ul. Polną. Wójt zaproponowała umiejscowienie obu na ul. Słonecznej, natomiast ulicę Polną oświetlić ze słupów energetycznych po wykonaniu projektu i jego realizacji na piątą linkę.

Wójt Teresa Waszak zapytała czy zorganizować wyjazd do Gdańska w celu oceny budownictwa systemowego, które mogłoby być wykorzystane przy budowie przedszkola w Sokolnikach.

Radni wyrazili chęć wyjazdu „za” 9 głosów.

Radny Piotr Górecki zapytał o przyczyny spadku przepływu wody.

Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że w wyniku wysokich temperatur i braku opadów wykorzystujemy więcej wody. Studnia we Wszemborzu ma 85 m głębokości i jest najpłytszą studnią w gminie. Pompy przy dużym poborze nie nadążają tłoczyć wodę, dlatego ciśnienie jest dużo niższe.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła                                                              Przewodniczący Komisji

Monika Jazic                                                                                     Jerzy Woś

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2019 13:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 131
03 grudnia 2019 13:03 (Robert Nowak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany