Prawo miejscowe (2005)

Wybierz rok

Uchwała Nr XXVIII/199/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XXVIII/199/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie :przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok Na podstawie art. 18,ust.2,pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm. z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,...

Uchwała XXVII/190/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 02 grudnia 2005r.

Uchwała XXVII/190/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 02 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczkowie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U....

UCHWAŁA NR XXVII/194/2005 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 2 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXVII/194/2005 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. Na podstawie art.18 ust.2,pkt.8,art.40 ust.1,art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 r.Nr 23,poz.220,Nr.62, poz.558, Nr.113, poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr...

Uchwała Nr/XXVI/187/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 października 2005 r.

Uchwała Nr/XXVI/187/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 października 2005 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Gmin Szlaku Piastowskiego. Na podstawie art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984; z 2003 r. Nr 80,...

Uchwała Nr XXIV/171/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 13 czerwca 2005 r.

Uchwała Nr XXIV/171/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Kołaczkowo do Związku Gmin realizującego wspólne zadania w zakresie zagospodarowania odpadów. Na podstawie art. 64 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,...

Uchwała Nr XXIII/147/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 22 kwietnia 2005r.

Uchwała Nr XXIII/147/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy w Kołaczkowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami/ art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r....

Uchwała Nr XXIII/149/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 22.04.2005 r.

Uchwała Nr XXIII/149/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 22.04.2005 r. w sprawie: wyłapywania zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym z nimi postępowaniu. Na podstawie art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz....

Uchwała Nr XXIII/150/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 22.04.2005 r.

Uchwała Nr XXIII/150/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 22.04.2005 r. w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Września a Gminą Kołaczkowo w sprawie powierzenia przez Gminę Kołaczkowo prowadzenia wspólnego schroniska dla zwierząt. Na podstawie art. 10 i 18 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz....

UCHWAŁA Nr XXIII/170/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 22 kwietnia 2005r.

U C H W A Ł A Nr XXIII/170/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie wyłonienia laureata Nagrody im. Władysława Stanisława Reymonta. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. /Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z Uchwałą Nr XII/96/2004 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 13 lutego...