Prawo miejscowe (2007)

Wybierz rok

Uchwała Nr XIV/81/2007

Uchwała Nr XIV/81/2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kołaczkowo na rok 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.,Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 173, 182, 184, 188 ustawy...

Uchwała Nr XIV/82/2007

Uchwała Nr XIV/82/2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142 z 2001 roku , poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 165, art.166,art.168,art.173,art.184,art.188...

UCHWAŁA NR XIV/83/2007

UCHWAŁA NR XIV/83/2007 RADY GMINY KOŁACZKOWO Z DNIA28.12.2007r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo - obszar części wsi Spławie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (.Dz U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze...

Uchwała Nr XIV/84/ 2007

Uchwała Nr XIV/84/ 2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 Na podstawie art. 191 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) Rada...

Uchwała XIII/73/2007

Uchwała XIII/73/2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 7 grudnia 2007r. w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok Na podstawie art. 18,ust.2,pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.,ze zm) oraz 4¹,ust.2 i ust.5 ustawy z dnia...

Uchwała XIII/74/2007

Uchwała XIII/74/2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 07 grudnia 2007r. w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Na podstawie art. 18,ust.2,pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm). oraz art.10,ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu...

Uchwała NrXIII/75/2007

Uchwała Nr XIII/75/2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 07 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Kołaczkowo miejsc...

Uchwała nrXIII/76/2007

Uchwała nr XIII/76/2007 Rady Gminy w Kołaczkowie Z dnia 07.12.2007 r. W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kołaczkowo z organizacjami pozarządowymi Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn....

UCHWAŁA NR XIII/77/2007

UCHWAŁA NR XIII/77/2007 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 7 grudnia 2007r. w sprawie opłat za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, zmiany z 1997r. Dz. U. Nr 106, poz. 679, Dz. U. Nr 121, poz....

UCHWAŁA NrXIII/78/2007

U C H W A Ł A Nr XIII/ 78 /2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 7 grudnia 2007r. W sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944r roku do 31 lipca 1990roku. Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września...