Prawo miejscowe (2008)

Wybierz rok

Uchwała Nr XXI/139/2008

Uchwała Nr XXI/139/2008 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołaczkowo na rok 2009

Uchwała XXI/140/2008

Uchwała XXI/140/2008 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok Na podstawie art. 18,ust.2,pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.,ze zm) oraz 4¹,ust.2 i ust.5 ustawy z dnia...

Uchwała XXI/141/2008

Uchwała XXI/141/2008 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok Na podstawie art. 18,ust.2,pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm). oraz art.10,ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu...

UCHWAŁA NR XXI/142/2008

UCHWAŁA NR XXI/142/2008 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie opłat za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, zmiany z 1997r. Dz. U. Nr 106, poz. 679, Dz. U. Nr 121, poz....

U C H W A Ł A nr XXI/143/08

U C H W A Ł A nr XXI/143/08 Rady Gminy w Kołaczkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Kołaczkowo za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Uchwała Nr XXI/144/2008

Uchwała Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30.12.2008 roku w sprawie upoważnienie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Uchwała Nr XXI/145/2008

Uchwała Nr XXI/145/2008 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.,Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 168, 173,184, 188 ustawy z dnia 30...

Uchwała Nr XXI/146//2008

Uchwała Nr XXI/146//2008 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA Nr XX/128/2008

UCHWAŁA Nr XX/128/2008 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kołaczkowo w 2009 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142,poz.1591 z 2001 r.Nr 23, poz.220,Nr 62,poz.558,Nr.113,...

UCHWAŁA NR XX/129/2008

UCHWAŁA NR XX/129/2008 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 r. Nr 23,poz.220,Nr 62, poz.558, Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806...