Prawo miejscowe (2012)

Wybierz rok

Uchwała Nr XX/135/2012

Uchwała Nr XX/135/2012 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie:przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr XX/134/2012

Uchwała Nr XX/134/2012 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie:zmiany uchwały Nr XIX/120/2012 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XX/133/2012

Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie:regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaczkowo.

Uchwała Nr XX/132/2012

Uchwała Nr XX/132/2012 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie...

Uchwała Nr XX/131/2012

Uchwała Nr XX/131/2012 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie:ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków budżetowych gminy Kołaczkowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Uchwała Nr XX/130/2012

Uchwała Nr XX/130/2012 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie:wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2012 rok

Uchwała Nr XX/129/2012

Uchwała Nr XX/129/2012 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie:budżetu Gminy Kołaczkowo na 2013 rok

Uchwała Nr XX/128/2012

Uchwała Nr XX/128/2012 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie:uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2013 - 2018

Uchwała Nr XIX/127/2012

Uchwała Nr XIX/127/2012 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie:rozpoznania skargi Pana Rafała Pery na działalność Dyrektora Gimnazjum w Kołaczkowie Stanisława Antkowiaka.

Uchwała Nr XIX/126/2012

Uchwała Nr XIX/126/2012 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie:wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2012 rok.