Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała nr XXXI/225/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 czerwca 2006 r.

Uchwała nr XXXI/225/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołaczkowo wieś Borzykowo Na podstawie art. 3, ust. 1 oraz 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr...

Uchwała nr XXXI/226/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 czerwca 2006 r.

Uchwała nr XXXI/226/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołaczkowo wieś Kołaczkowo Na podstawie art. 3, ust. 1 oraz 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr...

Uchwała Nr XXXI/215/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr XXXI/215/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaczkowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,...

Uchwała Nr XXXI/216/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr XXXI/216/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od i opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kołaczkowo. ...

Uchwała nr XXX/211/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 25 kwietnia 2006 r.

Uchwała nr XXX/211/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołaczkowo – wieś Borzykowo Na podstawie art. 20 ust. 1, w związku z art. 3, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717,...

Uchwała Nr XXX/213/2006 Rady Gminy w Kołaczkowie z dnia 25 kwietnia 2006 r.

Uchwała Nr XXX/213/2006 Rady Gminy w Kołaczkowie z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki nr ewid. 63/4 położoną we wsi Spławie Na podstawie art. 20 ust. 1, w związku z art. 3, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

UCHWAŁA NR XXX/208/2006 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 25.04.2006 r.

UCHWAŁA NR XXX/208/2006 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie: absolutorium Wójta Gminy Kołaczkowo za 2005 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,...