Prawo miejscowe

XXXIV Sesja - 12.02.2018 r.

XXXIV Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu  12.02.2018 r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości przesyłu.
 10. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu na lokal gminny w m. Szamarzewo na okres powyżej 3 lat.
 11. Przystąpienie Gminy Kołaczkowo do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego”.
 12. Przyjęcie strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Kołaczkowo na lata 2018 - 2022.
 13. Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Kołaczkowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 14. Przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Kołaczkowie funkcjonującej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kołaczkowie poprzez likwidację organizacyjnie podporządkowanej Szkoły Filialnej w Borzykowie.
 15. Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołaczkowo.
 16. Ustalenie  kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkół podstawowych  na terenie Gminy Kołaczkowo  oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 17. Współdziałanie z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kołaczkowo.
 18. Określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
 19. Określenie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postepowania z tymi zwierzętami na terenie Gminy Kołaczkowo.
 20. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Kołaczkowo, gmina Kołaczkowo
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.
 22. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 23. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2018.
 24. Wolne głosy i wnioski.
 25. Odpowiedzi na zapytania.
 26. Zamknięcie sesji.                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                                  /-/ Danuta Grabowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2018 10:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 222
23 maja 2018 10:46 Robert Nowak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)