Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
262/2017 Decyzje DECYZJA odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań
Budowa fermy drobiu na działce ewidencyjnej nr 485/1 w miejscowości Sokolniki, gmina Kołaczkowo.
OŚ.6220.9.2016
261/2017 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Rozbudowa istniejącej rozlewni gazu płynnego: posadowienie dodatkowych zbiorników podziemnych gazu o pojemności łącznej do 280 m3, nadbudowa istniejącego budynku obsługowo – socjalnego (dobudowa piętra) oraz niezbędne instalacje gazu płynnego i elektryczne na działce ewidencyjnej nr 49/6 – obręb Borzykowo, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
OŚ.6220.6.2017
260/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Rozbudowa istniejącej rozlewni gazu płynnego: posadowienie dodatkowych zbiorników podziemnych gazu o pojemności łącznej do 280 m3, nadbudowa istniejącego budynku obsługowo – socjalnego (dobudowa piętra) oraz niezbędne instalacje gazu płynnego i elektryczne na działce ewidencyjnej nr 49/6 – obręb Borzykowo, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
OŚ.6220.6.2017
259/2017 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża SPŁAWIE KS-V na działce ewidencyjnej nr 21/4 i 29/3 – obręb Spławie, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie
OŚ.6220.5.2017
258/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża SPŁAWIE KS-V na działce ewidencyjnej nr 21/4 i 29/3 – obręb Spławie, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie”.
OŚ.6220.5.2017
257/2017 Decyzje Decyzja umarzająca postępowanie
Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny zlokalizowanej na działce nr 144 obręb Budziłowo, Gmina Kołaczkowo o mocy do 1 MW i wysokości nieprzekraczającej 100 m.
OŚ.6220.8.2012
256/2017 Prognozy oddziaływania na środowisko prognoza oddziaływania na środowisko
prognoza dotyczy ustaleń miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego terenów przez które przebiega dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Kromolice - Pątnów
7332/17/2008
255/2017 Polityki, strategie, plany lub programy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Uchwała Rady Gminy Kołaczkowo Nr XIX/117/2008 z dnia 24.10.2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w Gminie Kołaczkowo
7332/17/2008
254/2017 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce nr 44/1 w miejscowości Wszembórz, gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.13.2016
253/2017 Postanowienia Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce nr 44/1 w miejscowości Wszembórz, gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.13.2016