Uchwały Rady

UCHWAŁA NR XVI/102/2008

UCHWAŁA NR XVI/102/2008

Rady Gminy w Kołaczkowie

z dnia 25 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzywa Góra

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy w Kołaczkowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się dokument „Plan odnowy miejscowości Krzywa Góra" stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

Do Uchwały nr XVI/102/2008

Rady Gminy w Kołaczkowie

Z dnia 25 kwietnia 2008 r.

 

 

Plan Odnowy Miejscowości
Krzywa Góra

 

Spis treści

Wstęp 3

 1. Charakterystyka Gminy Kołaczkowo 4

Charakterystyka miejscowości Krzywa Góra 9

Zasoby miejscowości Krzywa Góra 10

 1. Analiza SWOT 11

 2. Planowane działania na rzecz odnowy miejscowości
  w latach 2008 - 2018 13

Wstęp

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z najważniejszych wyzwań jakie stoi przed Polską w dobie wzmożonego procesu integracji narodów Europy. Zasadniczym celem jest zniwelowanie istniejących dysproporcji w poziomie rozwoju obszarów wiejskich
w stosunku do terenów zurbanizowanych lub objętych planem urbanizacji.

Dla prowadzenia działań zmierzających do poprawy przez Jednostki Samorządów Terytorialnych obecnej sytuacji na wsi niezbędny jest Plan Odnowy Miejscowości.

U źródeł koncepcji rozwoju i odnowy wsi oraz terenów wiejskich doszukać
się możemy potrzeby zróżnicowania działalności gospodarczej wśród mieszkańców wsi oraz kształtowanie jej w sposób zapewniający zachowanie walorów środowiskowych
i kulturowych, poprawy warunków życia poprzez rozwój infrastruktury oraz zapewnienia mieszkańcom i przedsiębiorcom dostępu do jak najszerszego wachlarza usług, a także rozwoju funkcji kulturowych i społecznych wsi.

Odnowa wsi, w przypadku sołectwa Krzywa Góra będzie polegać w szczególności
na realizacji następujących działań:

 • Budowa kanalizacji ściekowej

 • Modernizacja boiska

 • Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia

 • Przygotowanie stanowisk dla wędkarzy

 • Budowa placu zabaw

 

Gmina Kołaczkowo stara się o dofinansowanie tych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Plan Odnowy Miejscowości Krzywa Góra będzie załącznikiem do wniosku o wsparcie finansowe.

1

Charakterystyka Gminy Kołaczkowo

 

Gmina Kołaczkowo położona jest w centralnej części woj. wielkopolskiego, po prawej stronie Warty, w pow. wrzesińskim.

Od północy graniczy z gminą Września i Strzałkowo, od wschodu z gminą Lądek
i gminą Pyzdry, od południowego-wschodu i od południa z gminą Żerków oraz od zachodu
z gminą Miłosław.

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Gmina usytuowana jest w środkowym biegu rzeki Warty na Pojezierzu Wielkopolskim, w obszarze Równiny Wrzesińskiej oraz Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej. Fragment Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej w obrębie Gminy stanowi korytarz ekologiczny Śremski Warty o znaczeniu krajowym nr 27.

Najwyżej położony punkt stanowi Oz Krzywogórski (107.72 m n.p.m.), natomiast najniżej leżący znajduje się w pradolinie Warszawsko-Berlińskiej nad Wartą (69,0 m n.p.m.). Obszar Gminy urozmaicają doliny cieków i rowów.

Pod względem rzeźby terenu obszar Gminy jest mało urozmaicony. Przeważający obszar Gminy stanowi wysoczyzna morenowa płaska, łagodnie opadająca ku południowi,
w kierunku rz. Warty i jej doliny. Wyraźne formy morfologiczne stanowią:

 • dolina rzeki Wrześnicy ze zboczami o spadkach >10% we wschodniej części Gminy

 • pradolina Warty z krawędziami wysokości 10-12 m

 • ciąg pagórków ozowych w północnej części gminy, zwany „krzywogórskim".

Gminę Kołaczkowo cechuje deficyt wód powierzchniowych, co objawia się niską zdolnością retencyjną obszaru oraz niską zasobnością obszaru zlewni. Wody powierzchniowe zajmują zaledwie 115 ha powierzchni, co stanowi 1% powierzchni Gminy.

Gmina leży w środkowym biegu rzeki Warty. Zlewnie cząstkowe tej rzeki - górny odcinek Miłosławki oraz dolny odcinek Wrześnicy - tworzą układ hydrograficzny obszaru. Warta stanowi regulator stosunków wodnych południowej części Gminy, przy jednoczesnym oddziaływaniu czynników meteorologicznych. Wpływ rzeki uwidacznia się najbardziej
w jej bezpośrednim sąsiedztwie, na terasie zalewowej. Terasa charakteryzuje się występowaniem starorzeczy wypełnionych wodą - „oczek wodnych". Starorzecza, zagłębienia erozyjne, pełnią funkcję lokalnych zbiorników retencyjnych. W środkowym biegu rzeki Warty najniższe stany wód mają miejsce we wrześniu, podczas gdy wezbrania występują w marcu.

Rzeki Wrześnica i Miłosławka należą do rzek o śnieżno-deszczowym reżimie zasilania,
z jednym maksimum (w okresie marca-kwietnia) oraz jednym minimum ( w sierpniu-wrześniu) w ciągu roku. Wezbrania roztopowe występują najczęściej w miesiącach lutym
i marcu. Latem mogą występować wezbrania wywołane wysokimi opadami atmosferycznymi. Stany niżówkowe w ciekach pojawiają się już w czerwcu.

W przebiegu stanów i przepływów rzek dominują stany niskie przy niedużym udziale stanów średnich i wysokich. Niska zdolność retencyjna obszaru wynika z budowy utworów przypowierzchniowych (przewaga glin zwałowych) oraz uwarunkowań klimatycznych związanych z niskimi wartościami opadów oraz wysokim parowaniem.

Bilans wodny poprawiają zbiorniki małej retencji wodnej, z których największy „Borkowo" znajduje się na prawym dopływie rzeki Wrześnicy - Kanale Kołaczkowskim. W zbiorniku tym o powierzchni 14,9 ha magazynowanych jest 240 tys. m3 wody, wykorzystywanej na potrzeby rolnictwa. Małe zbiorniki wiejskie o przeznaczeniu przeciwpożarowym znajdują się w Kołaczkowie (2 zbiorniki o pow. 245 m2), Gałęzewicach (100 m2), Gorazdowie (60 m2). Ponadto na terenie Gminy znajduje się kilka mniejszych stawów rybnych: w Bieganowie, Krzywej Górze, Grabowie Królewskim, Spławiu, Wszemborzu, Budziłowie, Borzykowie i Sokolnikach.

Gmina Kołaczkowo charakteryzuje się występowaniem średnio urodzajnych gleb,
ze wskaźnikiem waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (66,3 pkt), przekraczającym nieznacznie średnią krajową (65,3 pkt).

Szata roślinna Gminy jest skromna. Lasy mieszane i liściaste zajmują zaledwie
7% powierzchni Gminy, przy średniej lesistości kraju 29,2% Zasoby leśne skoncentrowane
są w okolicach Gorazdowa - Sokolnik. Mniejsze kompleksy leśne znajdują się w rejonie Krzywej Góry oraz w Pradolinie Warciańsko - Obrzańskiej. Dominującym typem lasu jest bór mieszany z świeży z monokulturami sosnowymi. W mniejszym stopniu występuje las mieszany, w którym przeważa dąb z domieszką brzozy oraz sosny. Obszary wilgotne zajmuje typ siedliskowy boru mieszanego wilgotnego. Dolina środkowej Warty z obszarem pradoliny znajduje się w strefie krajobrazu łęgów wierzbowo-topolowych.

Elementem zasługującym na uwagę są bogate zadrzewienia śródpolne. Większość
z nich porasta tereny nieatrakcyjne rolniczo, w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk, oczek wodnych, wyniesień terenu.

Szatę roślinną wzbogacają parki dworskie i zieleń cmentarzy. Parki charakteryzują
się dużymi walorami estetyczno-krajobrazowymi, 8 z nich posiada dokumentację ewidencyjną, 6 wpis do rejestru zabytków i objętych jest ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W parku w Kołaczkowie znaleźć można 2 pojedyncze okazy tulipanowców amerykańskich wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

. Wykaz parków Gminy Kołaczkowo

Miejscowość

Powierzchnia

(ha)

Układ przestrzenny

Czas powstania

Bieganowo

7,10

krajobrazowy

połowa XIX w.; przekształcenia pocz. XX w., okres międzywojenny

Borkowo

5,06

krajobrazowy

połowa XX w., przekształcenia po II wojnie światowej

Borzykowo

0,80

krajobrazowy

II połowa XIX w.

Gorazdowo

9,6

krajobrazowy z pozostałościami założeń regularnych

połowa XIX w. poszerzony od zach. na pocz. XX w.

Grabowo Królewskie

6,3

krajobrazowy przekształcony w regularny

połowa XIX w.

Kołaczkowo

4,14

regularny, przekształcony fragmentami krajobrazowo

połowa XIX w. modernizowany w latach 1920-1924 przez W. Reymonta

Sokolniki

3,2

krajobrazowy

XIX/XX w., przekształcony w latach 30-tych

Zieliniec

7,35

krajobrazowy

połowa XIX w.

Źródło: Dane Urzędu Gminy

 

Gmina posiada dwa udokumentowane złoża kruszywa naturalnego - Spławie i Spławie II oraz jedno surowców ilastych Grabowo-Kołaczkowo, jak również rozpoznane wstępnie złoża torfu o zasobach szacunkowych. Zasoby złóż kruszywa są obecnie eksploatowane, złoża surowców ilastych mogą służyć do produkcji lekkich kruszyw ceramicznych.

Tereny, posiadające walory przyrodniczo-rekreacyjne, znajdują się w otoczeniu zbiornika Borkowo, który uprzednio winien zostać przystosowany do pełnienia funkcji rekreacyjnej. Możliwa jest na tym obszarze zabudowa letniskowa.

Możliwe jest również rozwijanie agroturystyki na terenach wsi Krzywa Góra
i Spławie, posiadających predyspozycje do pełnienia funkcji rekreacyjnej.

W sumie na terenie Gminy znajduje się 695 indywidualnych gospodarstw rolnych, które gospodarują na areale 8.972 ha, czyli na ponad 90% wszystkich użytków rolnych w Gminie. W strukturze gospodarstw rolnych zwraca uwagę wysoki udział gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha. Na ogólną liczbę 695 gospodarstw aż 216 ma powierzchnię przekraczającą
15 ha, obejmując blisko 70% powierzchni użytków rolnych. Gospodarstw o areale 10-15 ha jest 116 i obejmują one ponad 16% powierzchni użytków rolnych Gminy. Gospodarstw małych,
o areale 1-2 ha jest 149 (21,4% ogółu), ale gospodarzą zaledwie na 130 ha, stanowiących 1,4% uprawianych użytków rolnych. Należy przypuszczać, że praca w rolnictwie nie jest głównym źródłem utrzymania dla właścicieli tych gospodarstw.

Grunty orne zajmują zdecydowaną większość (ponad 93% powierzchni) terenów wykorzystywanych przez działalność rolniczą (por. Wykres 2.2).

W strukturze tej przeważają zboża (77,5% całości upraw), głównie pszenżyto ozime (23,5%), jęczmień jary (14,1%) oraz pszenica ozima (13,4%).

Na terenie Gminy ważną rolę odgrywa również hodowla, przede wszystkim trzody chlewnej.

Główne walory gospodarcze Gminy to:

 • relatywnie korzystne położenie (Konin-Poznań, bliskość autostrady)

 • dostępność terenów inwestycyjnych

 • wzrost liczby podmiotów gospodarczych

 • duży udział dużych gospodarstw rolnych (pow. 15 ha)

 • własność prywatna gospodarująca na ponad 90% powierzchni użytków rolnych

 • zasoby wód podziemnych

 • atrakcje kultury - grodziska, kościoły, pałace (Reymont), izby regionalne.

Pewne obszary wymagają uwagi władz gminnych i próby rozwiązania problemów. Główne problemy i słabości Gminy to:

 • wzrost bezrobocia do poziomu powyżej średniej krajowej

 • niska lesistość Gminy (7%)

 • przeciętne warunki do produkcji rolniczej i niska jakość gleb

 • brak zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego

 • mała liczba grup producenckich

 • brak systemu ulg podatkowych

 • niska zdolność retencyjna obszaru

 • brak bazy noclegowej i słabo rozwinięta baza gastronomiczna.

 

2

Charakterystyka Miejscowości Krzywa Góra

W 1393 roku była własnością króla Władysława Jagiełły, który zostawił
ją W. Granowskiemu, kasztelanowi Nakielskiemu. Dawniej wieś podzielona była na dwie odrębne miejscowości. Krzywa Góra - wieś, którą w latach 70-tych XIX w. zamieszkiwało 193 ludzi / 8 ewangelików i 185 katolików, w tym 98 analfabetów/ w 28 zagrodach oraz Krzywa Góra - folwark, która zamieszkiwana była przez 87 osób/ wszyscy katolicy,
w tym 46 analfabetów/ w 6 domostwach. W okolicy znajdują się tzw. szańce szwedzkie.
Jest to wał, który ciągnie się przez kilka kilometrów.

Wieś zamieszkuje 314 osób, 159 kobiet oraz 155 mężczyzn. W większości
są to rolnicy, kilka osób prowadzi własną działalność gospodarczą, a niewielu pracuje
w mieście i na stanowiskach urzędniczych.

Domostwa skupione są wzdłuż drogi powiatowej łączącej Grabowo Królewskie
z Miłosławiem. Wszystkie zabudowania usytuowane na wzgórzu tworzą atrakcyjny krajobraz. Jednocześnie mamy tu do czynienia z bliskością siedlisk ptactwa tj. bociany, łabędzie, żurawie. Całe ptasie życie skupia się dookoła stawów rybnych, położonych w południowej części wsi, rozciągających się równolegle wzdłuż linii wzgórza. Natomiast od strony zachodniej Krzywa Góra przesłonięta jest lasem.

3

Zasoby Miejscowości Krzywa Góra

 

Sport i rekreacja

 

 • LZS Krzywa Góra - piłka nożna, siatkówka, siatkówka plażowa, tenis stołowy, futsal

 • Boisko sportowe

 

Organizacje

 

 • Kółko rolnicze; Koło Gospodyń Wiejskich - cykliczne, coroczne imprezy kulturalne - Dzień Kobiet, Dzień Dziecka itp..

 

Liczba mieszkańców

 

Wieś zamieszkuje 314 mieszkańców.

Kobiety - 159 Mężczyźni - 155

 

Dzieci w wieku szkolnym

 

Klasa „0"

7 uczniów

Klasa 5

8 uczniów

Klasa 1

5 uczniów

Klasa 6

4 uczniów

Klasa 2

7 uczniów

Klasa 1 gimnazjum

3 uczniów

Klasa 3

4 uczniów

Klasa 2 gimnazjum

4 uczniów

Klasa 4

7 uczniów

Klasa 3 gimnazjum

7 uczniów

 

4

Analiza SWOT1

 

 

Mocne strony - atuty rozwoju wsi

 

Słabe strony

 • Rosnący poziom wykształcenia młodzieży

 • Dobry stan bezpieczeństwa

 • Połażenie geograficzne - dogodny dostęp do komunikacji

 • Dobre położenie - w pobliżu aktywnych społecznie i gospodarczo miast: Poznań, Gniezno, Kalisz, Konin

 • Status gminy wiejskiej

 • Aktywność społeczności lokalnej

 • Uczestnictwo gminy w tworzeniu LGD dla potrzeb PROW - Leader

 • Rozwijające się rolnictwo

 • Czyste środowisko i atrakcyjny krajobraz

 • Walory przyrodnicze - stawy rybne, czyste lasy, siedliska ptactwa, położenie w terenie

 • Niski dochód do budżetu,
  a jednocześnie duże potrzeby gminy (wysokie potrzeby na realizację nowej i zmodernizowanie istniejące infrastruktury technicznej)

 • Niskie dochody gminy przypadające na jednego mieszkańca

 • Niewystarczające nakłady finansowe na inwestycje oraz remonty infrastruktury społecznej

 • Niedostateczny stan istniejącej infrastruktury technicznej (zły stan dróg)

 • Brak poboczy, chodników

 • Brak kanalizacji

 • Nieutwardzone drogi gminne - trudny dojazd do pól

 • Słabe powiązania komunikacyjne - pociąg, autobus

 

Szanse - możliwości rozwoju wsi

 

Zagrożenia - czynniki niesprzyjające

 • Sprzyjająca polityka regionalna, w tym adresowana do rozwoju wsi i obszarów wiejskich ze strony rządu i władz wojewódzkich

 • Zwiększająca się możliwość uzyskania środków zewnętrznych z różnego rodzaju funduszy UE (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)

 • Możliwość pozyskania środków finansowanych z innych funduszy: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 • Duża szansa na udział w podziale środków Fundacji „Tutaj Warto" - LGD powiatu wrzesińskiego

 • Korzystne oprocentowanie kredytów na rozwój infrastruktur

 • Stworzenie tematycznej wsi

 • Zainteresowanie stawami rybnymi
  i turystyką „weekendową"

 • Wzrost bezrobocia w gminie Kołaczkowo jak i w gminach ościennych

 • Wymóg posiadanie udziału własnego gminy w kosztach realizowanych zadań, min. 25%

 • Niewystarczająca liczba instytucji
  w powiecie wspierających rozwój gospodarczy

 • Brak stabilności w polityce wspierania rozwoju wsi i obszarów wiejskich
  i gospodarki rolnej

 • Ujemny przyrost naturalny

 • Spadek cen produktów rolnych

 

5

Planowane działania na rzecz odnowy miejscowości
w latach 2008 - 2018

 

Przy ustalaniu kolejności planowanych działań przeprowadzono konsultacje
z mieszkańcami (zebranie wiejskie - 28.02.2008 r.). Mieszkańcy przyjęli za priorytetowe inwestycje związane z poprawą infrastruktury publicznej oraz te, dla których beneficjentami są najmłodsi mieszkańcy terenu objętego Planem Odnowy Miejscowości. Zważając na potrzeby mieszkańców oraz na zgodność działań z priorytetami Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kołaczkowo przyjęto następującą kolejność:

 • 2009 r. - Remont świetlicy wiejskiej - świetlica znajduje się w centrum wsi i coraz częściej staje się miejscem spotkań mieszkańców. W roku 2007 odbyły się
  tu spotkania Rady Sołeckiej, zebranie wiejskie oraz spotkania młodzieży. Jest
  to najstarszy obiekt w terenie gminy przeznaczony na świetlicę wiejską.

  • 50 tys. zł

 

 • 2009 r. - Budowa kanalizacji ściekowej - Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Kołaczkowo obejmuje zadanie budowy kanalizacji ściekowej w miejscowości Krzywa Góra. Dla mieszkańców koszty dowożenia ścieków są zbyt wysokie, a budowa kanalizacji ściekowej obniżyłoby koszty.

  • 600 tys. zł

 

 • 2010 r. - Budowa placu zabaw - przy planowaniu przestrzeni na wsi nie należy zapominać o najmłodszych. Plac zabaw będzie dużo bezpieczniejszym miejscem
  do zabawy niż pobocze drogi. Dzieci znajdują sobie wiele możliwości rozrywki, jednak brakuje im jednego stało miejsca gdzie mogłyby bezpiecznie spędzić czas
  z rówieśnikami integrując się o wiele silniej.

  • 20 tys. zł

 

 • 2009 r. - 2018 r. - Modernizacja boiska i budowa nowych boisk - młodzież wsi Krzywa Góra bardzo chętnie korzysta z boiska sportowego, jednak jest ono już mocno zniszczone. Jednocześnie należałoby zbudować również boisko do piłki plażowej oraz plac do gry w tenisa.

  • 25 tys. zł

 

 • 2008 r. - Przygotowanie stanowisk do wędkarzy - Stawy rybne w Krzywej Górze corocznie odwiedza wielu wędkarzy. Przygotowanie stanowisk do wędkarzy uatrakcyjni taką formę spędzania wolnego czasu. Jest to pierwszy krok do wprowadzenia we wsi agroturystyki, która w przyszłości może dać mieszkańcom utrzymanie.

  • 1 tys. zł

 

1 S (Strengths) - mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu,

W (Weaknesses) - słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu,

O (Opportunities) - szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany,

T (Threats) - zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2012 10:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3823
30 marca 2012 10:28 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany