Gospodarka odpadami

Zadania Gmin wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 9 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zadania gmin wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 


Art. 3 ust. 2 Gminy zapewniają czystości i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne
do ich utrzymania, a w szczególności: 9) udostępniają na stronie internetowej urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o:

 

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,


b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,


c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,


d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:               
–  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,                                                                                              
– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy
wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania.


e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
o których
mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650), zawierające:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy.


f) adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.


Więcej informacji w załączniku - Zadania Gmin 2018 r.


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2015 14:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 874
17 października 2019 14:07 (Robert Nowak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 października 2019 14:06 (Robert Nowak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 października 2019 14:06 (Robert Nowak) - Dodanie załącznika [zadania_gmin_art3_ust2_pkt9_rok_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany