Porządki obrad

X sesja - 04.11.2015 r.

O G  Ł O S Z E N I E                X Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się  w dniu  4.11.2015r. o godz. 15  w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.
Porządek obrad:
1.  Otwarcie
2.  Stwierdzenie kworum.
3.  Przedstawienie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
5.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie                               
      międzysesyjnym.
6.  Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i   
      realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
7.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na
      interpelacje.  
8.  Interpelacje i zapytania radnych
9.  Likwidacja GZOEiAO.
10. Określenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego    
      na obszarze Gminy Kołaczkowo na 2016r.
11. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołaczkowo.
12. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy  
      Kołaczkowo.
13. Zwolnienie od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołaczkowo.
14. Zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołaczkowo w ramach pomocy    
      de minimis.
15. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów   
      komunalnych od właścicieli nieruchomości.
16. Zmiana Uchwały nr XXXVI/251/2014 z dnia 5.11.2014r w sprawie Regulaminu utrzymania   
      czystości i porządku na terenie Gminy Kołaczkowo.
17. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedleńczego wsi   
      Borzykowo w rejonie ul. Wrzesińskiej i Polnej.
18.  Użyczenie nieruchomości położonej w Cieślach Wielkich.
19. Przyjęcie programu współpracy Gminy Kołaczkowo z organizacjami pozarządowymi oraz   
       innymi podmiotami w 2016r.
20.  Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
       2016r.
21. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r.
22. Ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla ZGKiM  na 2016r.
23. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2015r.
24. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników gminy.
25. Wolne głosy i wnioski.
26. Odpowiedzi na zapytania.
27. Zamknięcie sesji.

                                                                             
                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                           /-/ Danuta Grabowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 października 2015 11:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 1243
05 kwietnia 2018 09:02 (Robert Nowak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 października 2015 11:47 (Robert Nowak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany