Porządki obrad

XII Sesja - 29.12.2015r.

O G Ł O S Z E N I E

XII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 29.12.2015r. o godz. 13 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie

międzysesyjnym.

6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i

realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na

interpelacje.

8. Interpelacje i zapytania radnych

9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2010.

10. Uchwalenie budżetu gminy na 2016r.

-przedstawienie projektu budżetu

-opinie komisji

-opinia RIO

-opinia wójta dot. poprawek i opinii RIO

-dyskusja

-głosowanie autopoprawek

-głosowanie projektu uchwały

11. Ustalenie wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku.

12. Wprowadzenie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2023.

13. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy br.

14. Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

15. Wprowadzenie zwolnień od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis.

16. Zmiana uchwały Nr X/76/2015 Rady Gminy z dnia 4.11.2015r w sprawie wysokości stawek

podatku od środków transportowych na terenie gminy w 2016r.

17. Zmiana Uchwały Nr X/74/2015 Rady Gminy z dnia 4.11.2015r w sprawie określenia

wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy w 2016r.

18. Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.

19. Przekazanie w najem nieruchomości Stowarzyszeniu „Rodzice Dzieciom” we Wszemborzu.

20. Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Bieganowo.

21. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016r.

22. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.

23. Wolne głosy i wnioski.

24. Odpowiedzi na zapytania.

25. Zamknięcie sesji.

                                                             Przewodniczący Rady

                                                              Danuta Grabowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lutego 2016 08:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 1440
05 kwietnia 2018 09:03 (Robert Nowak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2016 08:20 (Robert Nowak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany