Porządki obrad

XVI Sesja - 24.06.2016r.

O G Ł O S Z E N I E                  XVI Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się  w dniu  24.06.2016r. o godz. 15
 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

  Porządek obrad:
 1.  Otwarcie
 2.  Stwierdzenie kworum.
 3.  Przedstawienie porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
 5.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie                               
      międzysesyjnym.
 6.  Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i   
      realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
 7.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na
      interpelacje.  
 8.  Interpelacje i zapytania radnych.
 9.  Rozpatrzenie  sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy  
       za 2015r.  oraz  udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu w tym:
     - przedstawienie sprawozdań,
     - przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdań oraz    
        przedstawienie  wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,
     - przedstawienie opinii  RIO odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu gminy  za
       2015r i  opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
     - dyskusja
     - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
       sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015r.
      - podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2015.
10. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczkowo .
11. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2016r
12. Zmiana Uchwały Nr XII/109/2016 z 8.02.2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w      
      Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2016r.
13. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania z zakresu
     ochrony zdrowia tj. szczepień przeciwko wirusowi HPV.
14. Najem nieruchomości na rzecz Fundacji Familijny Poznań.
15. Udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.
16. Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17. Ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami    
      komunalnymi.
18. Ustalenie sieci przystanków komunikacyjnych na terenie gminy.
19. Ustalenie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków   
      komunikacyjnych.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Odpowiedzi na zapytania.
22. Zamknięcie sesji.
                                  
                                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                                           Danuta Grabowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2016 07:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 1240
05 kwietnia 2018 09:03 (Robert Nowak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 czerwca 2016 07:18 (Robert Nowak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 czerwca 2016 07:17 (Robert Nowak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany