Porządki obrad

XXXVI Sesja - 24.04.2018 r.

XXXVI Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu  24.04.2018 r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.
 10. Przystąpienie do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo.
 11. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 12. Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 13. Zmiana Uchwały Nr XVI/128/2016  Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Ustalenie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Kołaczkowo.
 16. Przyjęcie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.
 17. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.
 18. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej i rekomendacji.
 19. Wyłonienie laureata do Nagrody im. Wł. St. Reymonta.
 20. Utworzenie stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kołaczkowo.
 21. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2018.
 22. Wolne głosy i wnioski.
 23. Odpowiedzi na zapytania.
 24. Zamknięcie sesji.                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                                         /-/ Danuta Grabowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2018 10:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 623
23 maja 2018 10:50 (Robert Nowak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany